Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné podmínky ubytování, stravování a souvisejících služeb v rekreačním zařízení  V Y H L Í D K A

 

Češkovice 158, Blansko, 67801, tel. 516 415 080, e-mail: vyhlidka@kolping.cz

 

1. Úvod

Tyto Všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi Kolpingovým dílem ČR z.s.  – provozovatelem ubytovacích a stravovacích služeb v rekreačním zařízení Vyhlídka u Blanska a klienty. Tyto podmínky se vztahují pouze na služby poskytované v ubytovacím zařízení „Vyhlídka“. Podmínky jsou pro všechny strany závazné a uhrazením zálohy zákazníkem nabývají povahy smlouvy v souladu s platnými ustanoveními obecně závazných předpisů České republiky.

Klientem je fyzická, nebo právnická osoba, poptávající ubytovací služby v rekreačním zařízením Vyhlídka.  Provozovatelem je vlastník rekreačního zařízení Vyhlídka Kolpingovo dílo ČR z.s.

2. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi klientem a občanským sdružením Kolpingovo dílo ČR z.s. (dále provozovatel) vznikne dnem potvrzení objednávky klienta. Na základě písemné objednávky (poštou,  e-mailem nebo objednávkovým formulářem na www.vyhlidka-blansko.cz) zašle provozovatel klientovi zálohovou fakturu a zároveň rezervuje požadovaný volný termín.

Uhrazením zálohy potvrzuje zákazník, že se seznámil s veškerými službami a podmínkami spojenými s pobytem v rekreačním zařízení Vyhlídka. Uhrazením zálohy dává zákazník souhlas s výše uvedeným. Za smluvní závazek veškerých osob uvedených na přihlášce odpovídá klient (osoba), který objednávku podal.

3. Úhrada služeb

Ceny služeb jsou uvedeny v nabídkových materiálech a elektronicky na internetových  stránkách provozovatele. Jedná se o ceny sjednané dohodou mezi provozovatelem a klientem dle zákona č. 526/1992 Sb. Úhrada ceny pobytu má tyto formy: záloha ve výši 50% z celkové ceny v termínu splatnosti. Doklad o uhrazení je nutno uschovat pro nástup ubytování. V případě, že klient nezaplatí zálohovou fakturu v termínu splatnosti faktury, může provozovatel zrušit rezervaci termínu klienta !!!

5. Práva a povinnosti klienta

Klient má právo být řádně informován o veškerých podmínkách týkajících se jeho pobytu, využívat veškerých objednaných a zaplacených služeb, odstoupit od smlouvy pokud kvalita a rozsah služeb neodpovídá písemné dohodě na přihlášce, zrušit pobyt kdykoliv před začátkem  pobytu (v tomto případě se vzájemný vztah řídí dále uvedenými stornovacími podmínkami). K povinnostem klienta patří včas zaplatit dohodnutou zálohu, uchovat potvrzenou objednávku, případně doklad o zaplacení zálohy a na požádání tyto dokumenty předložit provozovateli, dodržovat interní předpisy zařízení a uhradit veškeré škody způsobené v rekreačním zařízení Vyhlídka.

6. Práva a povinnosti poskytovatele služeb

Provozovatel si ukládá za povinnost zajistit všechna práva zákazníka uvedená v bodě 5.
Právem provozovatele je v případech, které nemůže ovlivnit a) změnit termín pobytu, b) změnit ceny, c) změnit rozsah služeb, d) zrušit smlouvu. Pokud zákazník se změnami a) až d) nesouhlasí, má právo do 48 hodin od vyrozumění o změnách písemně od smlouvy odstoupit. V tomto případě vrátí provozovatel 100% zaplacené ceny zákazníkovi. Rozhodující je datum doručení odstoupení od smlouvy. V opačném případě se má za to, že se změnou souhlasí. V případě, že dojde k situaci, kdy provozovatel bude vracet zákazníkovi finanční částku, je povinen tak učinit v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od vzniku skutečnosti rozhodné pro navrácení.

7. Stornovací podmínky

a) Odstoupení od smlouvy o ubytování ze strany klienta

Klient má právo kdykoli odstoupit od smluvního vztahu (potvrzené objednávky pobytu) a to výhradně písemnou formou. Provozovatel musí v termínu do 21 dnů po doručení písemného zrušení smluvního vztahu – potvrzené objednávky pobytu, vyúčtovat a vrátit zaplacené zálohy s odečtenými storno poplatky. Výše storno poplatků je závislá od doby, ve které bylo doručeno písemné zrušení objednávky provozovateli ubytovacího zařízení. 

 

Tabulka poplatků při  požadavku klienta o stornování pobytu:

    Storno poplatky mimo období letních prázdnin                                                                                           Storno poplatky v období letních prázdnin

doba doručení objednávky před začátkem pobytu

storno poplatek

poznámka

doba doručení požadavku před začátkem pobytu

storno poplatek

poznámka

 více než 90 dní včetně

25%

z celkové ceny pobytu

více než 180 dní včetně

25%

z celkové ceny pobytu

89-14 dní

50%

z celkové ceny pobytu

179-90 dní

50%

z celkové ceny pobytu

13-1 den

85%

z celkové ceny pobytu

89-1 den

85%

z celkové ceny pobytu

 

b) Storno poplatky při změně počtu osob pobytu

Pokud se sníží celkový počet účastníků pobytu o více než  15% oproti původně nahlášenému počtu na potvrzené objednávce, provozovatel je oprávněn vyúčtovat storno poplatek za každého chybějícího účastníka. Storno poplatek je účtován ve výši 100% ceny každého chybějícího účastníka a to až do takového počtu, který převyšuje 85% nahlášených účastníků pobytu.

Jestliže počet účastníků je  roven, nebo vyšší, než  85% nahlášených účastníků, storno poplatek se neúčtuje.

Pokud klient nahlásí změnu celkového počtu účastníků, která přesahuje 15% nahlášeného a potvrzeného počtu účastníků do 90 dní před začátkem pobytu včetně, storno poplatek se rovněž neúčtuje.

Sjednaná cena pobytu se v případě dostavení vyššího počtu účastníků, než bylo původně nahlášeno, zvyšuje o cenu každého jednotlivého účastníka nad původně stanovený počet.

c) Odstoupení od smlouvy ze strany provozovatele:

Provozovatel – Kolpingovo dílo ČR z.s., může odstoupit od smlouvy o pobytu klienta v případě, že klient nezaplatil sjednanou cenu pobytu dle ceníku.

Upozornění:

Provozovatel vyžaduje zaplacení storno poplatků i v případě závažných důvodů jako jsou nemoc, živelné pohromy apod. Pro tento případ doporučujeme sjednat kvalitní pojištění proti storno poplatkům a nárokovat náhradu na pojišťovně. Změna termínu se považuje za stornování pobytu a je třeba zaslat novou objednávku.

8. Reklamace pobytu (služeb)

V případě, že služby uvedené na přihlášce (řádně zaplacené) neodpovídají v plném rozsahu nebo kvalitě, má klient právo na reklamaci. Zákazník je povinen, v případě zjištění závad na zařízení objektu, uplatnit reklamaci ihned na místě u ubytovatele tak, aby mohla být náprava učiněna přímo na místě. Pokud se nepodaří sjednat nápravu, sepíše zákazník spolu s poskytovatelem služeb – vedoucím rekreačního zařízení, nebo jeho zástupcem – protokol o reklamaci, který musí podepsat obě strany. Bude-li reklamace, po prošetření, shledána oprávněnou, má zákazník právo na poskytnutí přiměřené slevy. Výsledek reklamačního řízení je povinen provozovatel oznámit klientovi nejpozději do 30 dnů od data podané reklamace. V případě poskytnutí slevy je provozovatel povinen vrátit částku zákazníkovi do 7 dnů od oznámení o prošetření reklamace.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 

9. Pojištění

Provozovatel nezahrnuje do ceny pobytů pojištění. Klientovi se doporučuje sjednat u vybraného pojišťovacího ústavu v České republice „Úrazové pojištění pro cesty a pobyt v tuzemsku i zahraničí včetně nákladů souvisejících se zrušením cesty“.

10. Přechodná a závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti 1. července 2015. Platnost je omezena vyhlášením nových Všeobecných podmínek a platnost těchto podmínek může být individuálně upravena výhradně písemnou formou.

Kontaktujte nás

Těšíme se na Vaši návštěvu.

  * povinné

  REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ VYHLÍDKA
  Češkovice 158, 678 01 Blansko
  vyhlidka@kolping.cz
  777 555 746
  REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ VYHLÍDKA
  Češkovice 158, 678 01 Blansko
  vyhlidka@kolping.cz
  777 555 746
  Provozovatelem REKREAČNÍHO ZAŘÍZENÍ VYHLÍDKA je Kolpingovo dílo České republiky.
  „Otevíráme srdce a podáváme lidem pomocnou ruku, aby uměli být sami sebou a našli si své místo v rodině i ve společnosti.”